3. Gyakoribb-e a pedof’lia a homoszexu‡lisok kšrŽben?

Ezt a kŽrdŽst az ŸgyŽsz vetette fel ke Green t‡rgyal‡s‡n 2005. janu‡r 19-Žn a Fellebbviteli B’r—s‡gon, Jšnkšpingben. Az ŸgyŽsz, Kjell Yngvesson, azt ‡ll’totta, hogy tudom‡nyosan semmi sem t‡masztja al‡, hogy a homoszexu‡lis emberek gyakrabban lennŽnek pedofilok, ehelyett a heteroszexu‡lisok kšzštt tal‡lunk pedofilokat nagyobb val—sz’nűsŽggel. Micsoda zagyvas‡g, halandzsa, Ÿres beszŽd!

A kšzŽrdek szempontj‡b—l nagyon fontos lenne helyes v‡laszt adni erre a kŽrdŽsre. Ha a heteroszexu‡lisok kšzštt val—ban tšbb lenne a pedofil, ebből az kšvetkezne, hogy bizonyos foglalkoz‡sokat Žs tevŽkenysŽgeket fent kellene tartani a homoszexu‡lisok sz‡m‡ra. Homoszexu‡lisoknak kellene a gyermekekkel foglalkoznia a bšlcsődŽkben, nekik kellene a cserkŽszeket tšbbnapos kir‡ndul‡sokra vinni stb., hogy csškkentsŸk a gyerekek moleszt‡l‡s‡nak esŽlyŽt. De ha ennek ellenkezője igaz, akkor termŽszetesen mindent ford’tva kell tennŸnk.

A főoldalon m‡r bemutattam j— nŽh‡ny meggyőző bizony’tŽkot arra, hogy egy adott homoszexu‡lis szemŽly j—val nagyobb val—sz’nűsŽggel pedofil, mint egy adott heteroszexu‡lis szemŽly. A tŽnyek tŽnyek maradnak, Žs nem lenne szabad azokat egy a politikai korrektsŽgnek val— megfelelŽst cŽlz— hi‡baval— k’sŽrlettel pal‡stolni, ha intellektu‡lisan tisztessŽges egyŽnekről van sz—.

Kšvetkezzen most egy œjabb, nagyon szŽleskšrű adatb‡zisra ŽpŸlő elemzŽs. Hab‡r a tendencia teljesen nyilv‡nval—, a konkrŽt sz‡mokhoz Žrve az adatok Žrthető okokb—l nŽmileg semmitmond—nak tűnhetnek. Mivel a pedof’lia mŽg mindig bűncselekmŽny, Žs maguk az ‡ldozatok nem tudj‡k, hogyan beszŽljenek r—la, vagy hogy egy‡ltal‡n sz—ljanak-e, az esetek tšbbsŽge tov‡bbra is anŽlkŸl folyik, hogy belekerŸlne a statisztik‡kba. ƒs mŽg ha el is fognak egy moleszt‡l— fŽrfit (vagy nőt, b‡r ez j—val ritk‡bb), nem mindig lehet tiszt‡zni az illető szexu‡lis orient‡lts‡g‡t. KŸlšnšsen korunk t‡rsadalm‡nak politikai korrektsŽge mellett ez a kŽrdŽs nem is mindig merŸl fel.

Mind fŽrfi, mind nő moleszt‡lhat ak‡r fiœt, ak‡r l‡nyt. ęgy teh‡t nŽgy kombin‡ci— lehetsŽges. A nŽgy lehetősŽg kšzŸl kettő (ha nő moleszt‡l fiœt, Žs ha fŽrfi moleszt‡l kisl‡nyt) heteroszexu‡lis termŽszetű, Žs ezŽrt jellemzően heteroszexu‡lis orient‡lts‡gœ szemŽlyek kšvetik el. Hasonl—kŽppen a m‡sik kettőt (nő Žs l‡ny, valamint fŽrfi Žs kisfiœ) homoszexu‡lis orient‡lts‡gœ szemŽlyek kšvetik el.

Akkor teh‡t melyik a gyakoribb? A heteroszexu‡lis vagy a homoszexu‡lis moleszt‡l‡s? Az EgyesŸlt çllamok Igazs‡gŸgyi MinisztŽrium‡nak Igazs‡gŸgyi Statisztikai Hivatala 2000-ben kŽsz’tett egy meglehetősen ‡tfog— tanulm‡nyt 12 ‡llamban (Alabama, Colorado, Idaho, Illinois, Iowa, Massachusetts, Michigan, ƒszak-Dakota, DŽl-Karolina, Utah, Vermont Žs Virginia) 1991 Žs 1996 kšzštt gyűjtštt adatok alapj‡n. Ezek az ‡llamok vettek rŽszt a Nemzeti BűnŸgyi çldozati Kutat‡sban (National Crime Victimization Survey Ń NCVS), az adatb‡zis neve pedig Nemzeti EsemŽnyalapœ JelentŽsi Rendszer (National Incident-Based Reporting System Ń NIBRS). A vizsg‡lat neve: ăKisgyermekek elleni szexu‡lis b‡ntalmaz‡sok a rendŽszeti szerveknek tett bejelentŽsek alapj‡n: az ‡ldozatokkal, az esemŽnyekkel Žs az elkšvetőkkel kapcsolatos jellemzőkÓ. A vizsg‡latot Dr. Howard Snyder vezette, Žs a ref.11 alatt Žrhető el. A kiegŽsz’tő adatok a ref.12 alatt tal‡lhat—k.

A vizsg‡lat kiemelendő rŽszei a kšvetkezők:

1. Az ‡ldozatok ‡ltal azonos’tott 57.762 elkšvető kšzštt a szexu‡lis b‡ntalmaz‡s form‡ja szerinti lebont‡s a kšvetkezőkŽpp alakul:

erőszakos kšzšsŸlŽs: 42%

erőszakos an‡lis kšzšsŸlŽs: 8%

szexu‡lis b‡ntalmaz‡s t‡rggyal: 4%

erőszakos simogat‡s: 45%

2. A rendŽszeti szerveknek bejelentett szexu‡lis b‡ntalmaz‡sok elkšvetőinek dšntő tšbbsŽge (96%) fŽrfi volt. Ez alapj‡n, Žsszerű feltevŽskŽnt tŽtelezzŸk fel, hogy a 4 sz‡zalŽknyi nők kšzštt hasonl— volt a kateg—ri‡k szerinti eloszl‡s, mint a 96 sz‡zalŽknyi fŽrfinŽl.

A fŽrfiakn‡l az ăerőszakos kšzšsŸlŽsÓ heteroszexu‡lis, m’g az ăerőszakos an‡lis kšzšsŸlŽsÓ homoszexu‡lis moleszt‡l‡snak sz‡m’t.

3. Az egyes kateg—ri‡k sz‡zalŽkar‡nyai (az 1. pont alatt) az šsszes korcsoportot tartalmazz‡k. De ha csak a 18 ŽvesnŽl fiatalabb ‡ldozatok elleni szexu‡lis b‡ntalmaz‡sokat (gyermekek moleszt‡l‡s‡t) vesszŸk figyelembe, akkor (a jelentŽs 1. t‡bl‡zata alapj‡n) azt tal‡ljuk, hogy

az šsszes ăerőszakos kšzšsŸlŽsÓ 45,8 sz‡zalŽka esik ebbe a korcsoportba.

az šsszes ăerőszakos an‡lis kšzšsŸlŽsÓ 78,8 sz‡zalŽka esik ebbe a korcsoportba.

az šsszes ăt‡rggyal elkšvetett szexu‡lis b‡ntalmaz‡sÓ 75,2 sz‡zalŽka esik ebbe a korcsoportba.

az šsszes ăerőszakos simogat‡sÓ 83,8 sz‡zalŽka esik ebbe a korcsoportba.

FigyeljŸk meg, hogy az ăerőszakos kšzšsŸlŽsekÓ (100%-45,8%=) 54,2 sz‡zalŽk‡t kšvetik el ă18 Žves vagy idősebbÓ nőkšn, m’g az ăerőszakos an‡lis kšzšsŸlŽseknekÓ csup‡n (100%-78,8%=) 21,2 sz‡zalŽk‡t kšvetik el ă18 Žves vagy idősebbÓ fŽrfiakon. Ez termŽszetesen azt a tŽnyt tŸkršzi, hogy a nők mŽg olyan korban is sebezhetők a megerőszakol‡ssal (mint heteroszexu‡lis tettel) szemben, amikor a fŽrfiak m‡r sokkal nagyobb mŽrtŽkben meg tudj‡k vŽdeni magukat fizikailag a b‡ntalmaz‡sokkal szemben.

4. A fenti 1. Žs 3. pontok alatt tal‡lhat— előfordul‡si ar‡nyokat šsszevetve a kšvetkezőket l‡thatjuk:

A szexu‡lis b‡ntalmaz‡soknak 45,8% x 42% (az 1. t‡bl‡zatb—l) = 19,2 sz‡zalŽka (18 Žv alatti) l‡nyokon elkšvetett ăerőszakos kšzšsŸlŽsÓ Ń azaz heteroszexu‡lis moleszt‡l‡s.

A szexu‡lis b‡ntalmaz‡soknak 78,8% x 8% (az 1. t‡bl‡zatb—l) = 6,3 sz‡zalŽka (18 Žv alatti) fiœkon elkšvetett ăerőszakos an‡lis kšzšsŸlŽsÓ Ń azaz homoszexu‡lis moleszt‡l‡s.

A szexu‡lis b‡ntalmaz‡sok 75,2% x 4% = 3,0 sz‡zalŽka (18 Žv alatti) l‡nyokon vagy fiœkon ăt‡rggyal elkšvetett szexu‡lis b‡ntalmaz‡sÓŃ ez lehet heteroszexu‡lis vagy homoszexu‡lis moleszt‡l‡s is.

A szexu‡lis b‡ntalmaz‡sok 83,8% x 45% = 37,7 sz‡zalŽka (18 Žv alatti) l‡nyokon vagy fiœkon elkšvetett ăerőszakos simogat‡sÓŃ ez is lehet heteroszexu‡lis vagy homoszexu‡lis moleszt‡l‡s is.

A jelentŽsben szereplő statisztikai adatokb—l nem lehet meg‡llap’tani, hogy a ăt‡rggyal elkšvetett szexu‡lis b‡ntalmaz‡sokÓ Žs az ăerőszakos simogat‡sokÓ mekkora h‡nyad‡t kšvettŽk el l‡nyokon (heteroszexu‡lis tett) Žs mekkor‡t fiœkon (homoszexu‡lis tett).

NŽzzŸk meg teh‡t, hogy mire jutottunk: Az šsszes szexu‡lis b‡ntalmaz‡s 19,2 sz‡zalŽka egyŽrtelműen heteroszexu‡lis gyermekmoleszt‡l‡si eset, Žs 6,3 sz‡zalŽka egyŽrtelműen homoszexu‡lis gyermekmoleszt‡l‡s. Ez (19,2/6,3=) 3:1-es ar‡nnyal egyenlő, ami azt jelenti, hogy a pedofil (gyermekmoleszt‡l‡si) esetek kšzŸl minden negyediket (25%) homoszexu‡lisok, Žs 75 sz‡zalŽkot heteroszexu‡lisok kšvetnek el. A hetero- Žs homoszexu‡lisok šssznŽpessŽgen belŸli ar‡nya nagy kŸlšnbsŽgeket mutat orsz‡gr—l orsz‡gra, Žs az emberi civiliz‡ci— egyik korszak‡t—l a kšvetkezőig. A statisztikai adatb‡zis azonban az 1991 Žs 1996 kšzštti időszakb—l Žs az EgyesŸlt çllamok 12 tag‡llam‡b—l sz‡rmazik. Ezen idő alatt a lakoss‡g 2Đ3 sz‡zalŽk‡t gondolt‡k homoszexu‡lisnak. Ha ‡tlagosan 2,5 sz‡zalŽkkal sz‡molunk, azt tal‡ljuk, hogy a gyermekmoleszt‡l‡sok 25 sz‡zalŽk‡t a lakoss‡g 2,5 sz‡zalŽk‡t kitevő homoszexu‡lisok kšvettŽk el. Ez 10-szeres felŸlreprezent‡lts‡got jelent.

M‡s szavakkal: ezt a m—dszertant haszn‡lva azt kapjuk, hogy egy ăstatisztikailag ‡tlagosÓ homoszexu‡lis szemŽly t’zszer nagyobb val—sz’nűsŽggel pedofil, mint egy ăstatisztikailag ‡tlagosÓ heteroszexu‡lis szemŽly.

Ahogy m‡r eml’tettŸk, ez a kšvetkeztetŽs egy hatŽves időszak (1991Đ1996) alatt az USA 12 ‡llam‡ban elkšvetett ăerőszakos kšzšsŸlŽsekÓ Žs ăerőszakos an‡lis kšzšsŸlŽsekÓ bűnŸgyi nyilv‡ntart‡s‡nak šsszevetŽsŽn alapul. Ez az eredmŽny šsszhangban van azzal, amit m‡r sz‡mos m‡s forr‡s feltŽtelezett. Olvassa el pŽld‡ul Jon Dougherty nem rŽgen ’rt, ăA pedof’lia gyakoribb a melegek kšzšttÓ c’mű besz‡mol—j‡t (ref.38).

Mindig fel lehet tenni a kŽrdŽst, hogy vajon a sz‡mok mennyire pontosak. KŽtsŽgtelen, hogy ez mindig az adott rendelkezŽsre ‡ll— adatb‡zist—l Žs a haszn‡lt m—dszertant—l fŸgg. Az a tŽny azonban vitathatatlan, hogy a homoszexu‡lis fŽrfiak nagyobb (j—val nagyobb) val—sz’nűssŽggel pedofilok, vagy v‡lnak pedofill‡, mint a heteroszexu‡lis fŽrfiak. Legal‡bbis intellektu‡lisan tisztessŽges kutat—k sz‡m‡ra. A bizony’tŽkok egyszerűen elsšprőek.

A fenti Žs ahhoz hasonl— elemzŽsek rengeteg sz‡mot Žs statisztik‡t tartalmaznak. A sz‡mok a nyers tŽnyek bemutat‡s‡ra val—k. De a sz‡mok sohasem tudj‡k kifejezni a mšgšttŸk rejlő hatalmas mennyisŽgű f‡jdalmat Žs emberi szenvedŽst. 2005. febru‡r 7-Žn Paul Shanley kikšzšs’tett papot el’tŽltŽk gyermekek moleszt‡l‡s‡Žrt, melyet Žvtizedeken keresztŸl folytatott, am’g a katolikus egyh‡z papjakŽnt szolg‡lt. ƒletfogytiglani bšrtšnt kapott. Mindenkinek el kellene olvasnia a [ref.39] alatt tal‡lhat— tšrtŽnetet, hogy ŽrtesŸljšn arr—l a szenvedŽsről Žs ăfšldi pokolr—lÓ, amin egyik ‡ldozata a sok kšzŸl keresztŸlment. ƒs arr—l a b‡tors‡gr—l, amit ez az ‡ldozat a tanœk padj‡n mutatott, amikor vŽgŸl igazs‡got szolg‡ltattak Shanleynek.

Manaps‡g sz‡mos meleg lobbi a vil‡g minden rŽszŽn azon munk‡lkodik, hogy lesz‡ll’ts‡k a homoszexu‡lis aktusra vonatkoz— ătšrvŽnyes kortÓ. Sokatmond— tŽny, hogy sosem hallunk egyetlen meleg lobbicsoportr—l sem, melynek cŽlja a gyermekek megvŽdŽse a pedof’li‡t—l. ƒppen ellenkezőleg. Igaz, hogy vannak heteroszexu‡lis pedofilok is. Beteg emberek. De nem tal‡lunk olyan heteroszexu‡lis csoportot, amely ny’ltan p‡rtolja a heteroszexu‡lis pedofil tevŽkenysŽgeket, ahogy azt a homoszexu‡lis NAMBLA (North American ManĐBoy Love Association Ń ƒszak-amerikai FŽrfiĐfiœ Szerelem SzšvetsŽge) teszi. ƒs nem tal‡lunk olyan heteroszexu‡lis csoportot sem, amely a tšrvŽnyes kor lesz‡ll’t‡s‡Žrt kŸzd. ƒs nem l‡tjuk azt sem, hogy a heteroszexu‡lis kšzšssŽg elmenne Thaifšldre egy heteroszexu‡lis felvonul‡st Ÿnnepelni, ahogy azt a meleg kšzšssŽg minden Žvben teszi a ăMelegek Napj‡nakÓ ŸnneplŽsŽvel. ƒppen Thaifšldre, amely h’rhedt a gyermekprostitœci— hozz‡fŽrhetősŽgŽről.