Пре-уп 10  


Уп. 10A:
Oва упатство е на англиски и ги објаснува многуте известувања и докази за поголем степен на педофилија помеѓу хомосексуалнците. Преведено на македонски вели (делумно):
Проучување за педофилијата во Психијатрискиот журнал на универзитетот во Ottawa (Psychiatric Journal of the University of Ottawa) известил: Според литературата, резултатите на односот 2:1 на хетеросексуалните спрема хомосексуалните педофили е документиран.’
А во врска со известувањето на Bradford et al [20]:
John M. W. Bradford, et al., "The Heterogeneity/Homogeneity of Pedophilia (
Хетерогеност/хомогеност на педофилијата)," Psychiatric Journal of the University of Ottawa 13 (1988): 225. На друго место во проучувањето забележува: Истражувачите на различен начин процелниле дека појавата на хомосексуална педофилија е помеѓу 19% и 33% пријавени сексуални злоставувања,’ стр. 218.” 

Ако сакате да го прочитате оригиналниот документ на англиски кликнете тука (големнина на документот: __)        

Уп. 10B:
Oва упатство е на англиски и исто така дискутира многу докази за поголем степен на педофилија меѓу хомосексуалците. Преведено на македонски вели (делумно): 

Без разлика на напорите на хомосексуалните активисти да го дистанцираат хомосексуалниот начин на живот од педофилијата, останува вознемирувачки поврзаноста помеѓу овие две. Иако многу хомосексуалци можеби нема да бараат помлади сексуални партнери, доказите покажуваат дека диспропорционален број на хомосексуалци сака адолесцентни момчиња или деца како свои сексуални партнери. Врската помеѓу хомосексуалноста и педофилијата се објаснува на следниот начин.

Педофиилја во gay културата
Thorstad
го цитира Jim Kepner, тамошниот водител на Меѓународните хомосексуални и лезбејски архиви во Los Angeles. Изјавува: ’Oна што сакам да го нагласам е дека ако сакаме да ги отфрлиме момчињата љубовници помеѓу нас денес, тогаш подобро да престанеме да мавтаме со знамињата на старите Грци, на Michelangelo, на Leonardo da Vinci, на Oscar Wilde, на Walt Whitman, на Horatio Alger и на Shakespeare. Подобро да престанеме да тврдиме дека тие се дел од нашето наследство освен ако не мислиме да го прошириме нашиот концепт на тоа што значи да се биде хомосексуалец денес.[20]’……

1985.
Северноамеричката маж-момче љубовна асоцијација (NAMBLA), која отворено застапува "секс помеѓу возрасна личност и дете," била примена како членка во New York-шкиот совет на лезбејските и хомосексуалните организации како и во Меѓународната хомосексуална асоцијација сега Меѓунардоната лезвиска и хомосексуална асоцијација (International Lesbian and Gay Association (ILGA)). Во средината на 1990. асоцијацијата ILGA со NAMBLA и останатите педофилски групи го изгубиле статусот како невладини организации при Обединетите нации.[21] 

Ако сакате да го прочитате оригиналниот документ на англиски кликнете тука (големнина на документот: 192 k)