пре-уп 1  


Уп. 1
Ова упатство е на англиски и зборува за многу пократкиот просечен животен век на хомосексуалците. Преведено на македонски вели (делумно): 


Последното CDC известување се засновало на резултатите добиени со преглед на посмртниците: дека животниот век на MСM (те. Mаж кој има Сeкс са друг Mаж) скратен две до три десетлетија заради СИДА, а веројатно и од други причини.


Ако сакате да го прочитате оригиналниот документ на англиски кликнете тука (големнина на документот: 188 к