Пре-уп 25  


Уп. 25:
O
ва упатство (на англиски) e известување на Bearman-Bruckner кое исто така детално го обезвредило (сега веќе неславното) проучување на Bailey-Pillard (уп.23), нешто што едниот од двата истражувачи покаснио самиот го признал. Pillard – самиот хомосексуалец – e регрутирал своит примери за разгледување по пат на маркетинг (во уп. 23 проучување) во хомосексуалните публикации и со тоа намерно направил пристрасни резултати. Нивната критика на проучувањето на Bailey-Pillard (преведено на македонски) вели (од страна 12 на извештајот; 3. параграф): 


Значајно поголемо совпаѓање за хомосексуалната ориентација е известено во претходното истражување. Веруваме дека претходното исртажување е многу погрешно бидејќи се заснива на нерепрезентативни примери од, на пример, оние што ги читаат геј изданијата и се потпираат на индиректните докази.


Ако сакате да го прочитате оригиналниот документ на англиски кликнете тука (големнина на документот: 152 k)