Пре-уп 6  


Уп. 6:
Oва се резултати (на англиски) на исцрпното проучување за зголемен ризик на самоубиства помеѓу адолесценти хомосексуалци. Проучувањето го извршил Oддел за педијатрија при Универзитето во Minnesota во Minneapolis, САДПреведно на македонски вели (делумно):


Сите мажи (n = 212) и жени (n = 182) што се изјасниле како бисексуалци/хомосексуалци биле споредени со 336 луѓе хетеросексуалци што им одговарале според полот во врска со три различни мерења: суицидни идеи, намери и самопријавени обиди. Со употреба на логистичкната регресија се испитувала поврзаноста помеѓу сексуалните ориентации и резултатите од мерењата со прилагодување на демографските карактеристики. РЕЗУЛАТАТИ: Обид за самоубиство пријавиле 28.1% бисексуални/хомосексуални мажу, 20.5% бисексуални/хомосексуални жени, 14.5% хетеросексуални жени и 4.2% хетеросексуални мажи ...... ЗАКЛУЧОЦИ: Постои доказ за силна поврзаност помеѓу ризикот на самоубојство и бисексуалноста или хомосексуалноста кај мажите.


Ако сакате да го прочитате оригиналниот документ на англиски кликнете тука (големнина на документот: 192 к