อ้างอิง  pre - ref  12


อ้างอิง   Ref.  1:

      นี่คือสาระสำคัญของการค้นคว้า ที่อธิบายใน  ref.11   ข้างบน   ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ของคุณมันเขียนไว้ว่า    (เป็นบางส่วน)

Sexual  Assault  of  Young  Children  as  Reported  to  Law  Enforcement  :  Victim,  Incident,  and  Offender  Characteristics

การข่มขืนเด็ก และเยาวชนที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ :  ผู้เคราะห์ร้าย,  เหตุการณ์  และลักษณะพิเศษ ของผู้กระทำผิด

      การตรวจสอบในปัจจุบัน จากระบบการรายงานเหตุการณ์เป็นหลัก  (National  Incident - Based  Reporting  System) (NIBRS)   ที่เกี่ยวกับการข่มขืน,  โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน  ข้อมูลนั้นอยู่บนพื้นฐาน ของการรายงานจากสำนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รักษากฎหมายใน  12  รัฐในอเมริกา  และครอบคลุมปี 1991   ถึงปี  1996   การรายงานได้นำเสนอการข่มขืนทางเพศใน 4 ประเภท  :  การข่มขืนโดยใช้กำลังบังคับ,  การบังคับข่มขืนร่วมเพศ แบบผิดธรรมชาติ,  การข่มขืนทางเพศด้วยการใช้วัตถุสิ่งของ  และใช้กำลังบังคับด้วยการลูบไล้ด้วยความรัก   การตรวจสอบรวมถึงสถิติในเหตุการณ์ ของการข่มขืนทางเพศ,  ผู้เคราะห์ร้าย,  ผู้กระทำความผิดต่อเขาทั้งหลาย,   เพศของผู้กระทำผิดและเพศของผู้เคราะห์ร้าย,   การโต้ตอบ ต่ออาชญากรรมเหล่านี้,  สถานที่เกิดเหตุ,   เวลาของเหตุการณ์,  ระดับของการบาดเจ็บของผู้เคราะห์ร้าย,  มโนภาพของผู้เคราะห์ร้าย ที่มีต่ออายุของผู้กระทำผิด,  และความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เคราะห์ร้ายกับผู้กระทำผิด,  และรายละเอียดของลักษณะพิเศษอื่น ๆ   เหตุการณ์ที่สำคัญรวมอยู่ดังต่อไปนี้  :

       -  67 ของผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมด ที่ถูกข่มขืนทางเพศ ได้รายงานไปที่สำนักงานรักษากฎหมายเป็นเด็ก และเยาวชน  (อายุต่ำกว่า  18 ปี) ;  34 % ของผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมด อายุต่ำกว่า  12  ปี

       -  หนึ่งในทุก ๆ เจ็ดคนของผู้เคราะห์ร้าย จากการข่มขืนทางเพศ ที่ได้แจ้งไปที่สำนักงานรักษากฎหมาย เป็นคนอายุต่ำกว่า  6  ปี

       -  40 %  ของผู้ที่กระทำผิดต่อเด็กต่ำกว่าอายุ  6  ปี  เป็นเด็ก และเยาวชนเหมือนกัน  (คืออายุต่ำกว่า  18 ปี)

       เพื่อที่จะดูเอกสารต้นฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ    คลิกที่นี่    (ขนาดแฟ้ม  :  40 k)