อ้างอิง  pre - ref  13


อ้างอิง   Ref.  13 :

       คำอ้างอิงนี้เป็นภาษาอังกฤษ และให้สถิติบางอย่าง ที่น่าตะลึงเกี่ยวกับการกระทำร่วมเพศทางทวารหนัก ที่แพร่หลายในหมู่คนพวกเกย์   การกระทำร่วมเพศทางทวารหนัก ได้กลายเป็นที่นิยมกันอย่างเพิ่มขึ้น ในหมู่ผู้ชายพวกเกย์,  เพิ่มขึ้นจาก  57.6 %   ในปี 1994  ไปที่  61.2 ในปี  1997   ในเพียงแค่ระยะเวลา  3  ปี   กระผมไม่พบสถิติที่น่าเชื่อถือได้ว่า มันได้เพิ่มขึ้นอีกมากเท่าไรในรอบ  10  ปีเริ่มจากปี   1997   แต่มันก็มีเหตุผล ที่จะสันนิษฐานว่า การสนับสนุน  และการแนะนำของการกระทำร่วมเพศทางทวารหนัก ในรูปแบบที่หลากหลายโดยองค์กรอย่าง  RFSL   ช่วยเหลือเป็นอย่างมาก ให้แนวความคิดนี้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น   (ให้ดู  RFSL  สมุดคู่มือเกี่ยวกับการร่วมเพศทางทวารหนักใน  ref.5   อ้างอิง 5)   ได้ถูกแปล เป็นภาษาของคุณแล้ว  การอ้างอิงนี้เขียนไว้เป็นบางส่วน   (MSM  ย่อมาจาก  Men  Sex  with  Men ผู้ชายร่วมเพศกับผู้ชาย,  CI  เป็น  95 %    ความมั่นใจ ในช่วงระหว่างและ  UAI  หมายความว่า  Unprotected   การร่วมเพศทางทวารหนัก ที่ไม่มีการป้องกัน)  :

       สัดส่วนของการสำรวจ  MSM   ซึ่งได้รายงานในการร่วมเพศทางทวารหนักเพิ่มขึ้นจาก  57.6 (95 %   ของความมั่นใจ ในช่วงระหว่าง  CI =  56.4 % - 58.9 % )  ในปี 1994  ถึง  61.2 (95 %  CI =  60.1 % - 63.1 % )   ในปี  1997  (p น้อยกว่า  0.01)  ในหมู่ของ  MSM  ผู้ซึ่งได้ร่วมเพศทางทวารหนัก,  การรายงานเป็นสัดส่วน ที่ใช้ถุงยางอนามัย  “เสมอ ๆ”   ได้ลดลงจาก  69.6 (95 %  CI =  68.1 % - 71.1 % )   ในปี  1994  ถึง  60.8 (95 % CI = 58.9 % - 62.7 % )  ในปี  1997   (น้อยกว่า  0.01)  (Figure 1)  (รูปที่ 1)   การลดลงที่สุดที่ชัดแจ้ง ในการใช้ถุงยางอนามัยอย่างยึดมั่น ได้เกิดขึ้นกับหมู่คนที่เป็นผู้ชายอายุ  26  -  29  ปี   (จาก  68.2 (95 %  CI = 64.8 % - 71.5 %) ในปี 1994  ถึง  58.0 %   (95 %  CI = 53.7 % - 62.1 %  ในปี 1997)  สัดส่วนของผู้ชาย ผู้ซึ่งได้รับรายงานว่า มีการร่วมเพศกับคู่นอนหลาย ๆ คน   และ  UAI  ได้เพิ่มขึ้นจาก  23.6 (95 % CI = 21.9 % - 25.4 %)  ในปี 1994  ถึง  33.3 (95 %  CI = 31.1 % - 35.6 %)  ในปี 1997   (p น้อยกว่า  0.01)  การเพิ่มขึ้นที่มากที่สุด ในพฤติกรรมเสี่ยงนี้มาจากหมู่คน ที่ได้ขานรับอายุน้อยกว่า หรือเท่ากับ  25 ปี  (จาก  22.0 (95 %  CI = 18.4 % - 25.9 %)   ในปี 1994  ถึง  32.1 (95 %  CI  =  27.7 % - 36.7 %)  ในปี 1997  ;  p  น้อยกว่า  0.01)   การยึดมั่นในการใช้ถุงยางอนามัยลดลง และสัดส่วนของ  MSM  ได้เพิ่มขึ้น  การรายงาน  UAI  ที่ร่วมเพศกับคู่นอนหลาย ๆ คน เกิดขึ้นกับกลุ่มที่เป็นทุกเชื้อชาติ และทุกกลุ่มของชนกลุ่มน้อย   ในปี  1997 , 45 (95 %  CI = 41.4 % - 48.8 %)  ของคน  865  คน  MSM  ซึ่งร่วมเพศแบบ  UAI  ในระหว่าง  6 เดือนก่อนหน้านี้   ได้รายงานว่าไม่ทราบถึงฐานะเชื้อ  HIV  ของคู่นอนของเขาทั้งหมดในหมู่คน  525  คน  MSM  ซึ่งมีการร่วมเพศแบบ  UAI  และคู่นอนหลาย ๆ คน ในระหว่าง 6 เดือนก่อนหน้านี้,   68.0 (95 %  CI = 63.9 % - 72.7 %)   ได้รายงานไว้ว่าไม่ทราบถึง ฐานะเชื้อ  HIV  ของคู่นอนร่วมเพศ ของเขาทั้งหมด

       เหตุการณ์โรคหนองใน ของผู้ชายลดลงจากปี  1990  ถึง  1993  (42,  33,  23,  และ  20  ต่อ  100,000  ของผู้ชายที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ตามลำดับ)   จากปี  1994  ถึงปี  1997,   เหตุการณ์ได้เพิ่มขึ้นจาก  21  ถึง   38  ต่อ  100,000  คน  (p  น้อยกว่า  0.01)  (Figure 1(ดูรูปที่ 1)  การเพิ่มขึ้น ของเหตุการณ์นี้ ได้ถูกสังเกตการณ์ในกลุ่มคนทุกเชื้อชาติ และทุกชนกลุ่มน้อย และทุกกลุ่มอายุแต่ตัวเลขขึ้นสูงที่สุด ในหมู่ผู้ชายอายุ  25 - 34  ปี   (จาก 41  ถึง  83  เรื่องต่อ  100,000 คน   อายุ  25  - 34 ปี,  p  น้อยกว่า  0.01)

       เพื่อที่จะดูข้อมูลต้นฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ    คลิกที่นี่   (ขนาดแฟ้ม  164  k)