Nr 3
Har homoseksuelle mer pedofil legning?


Dette spørsmålet ble brakt opp av aktor i saken mot Åke Green den 19. januar 2005 i ankedomstolen i Jönköping.

Aktor, Kjell Yngvesson, påsto at det ikke er noe vitenskapelig bevis for at homoseksuelle har en større grad av pedofil legning, og mente heller at heteroseksuelle har en mer sannsynlighet for pedofili. Hvilket sammensurium av visvas og vrøvl!

Et korrekt svar på spørsmålet burde være viktig i forhold til offentlige holdninger. Dersom heteroseksuellere hadde en større legning for pedofili, burde enkelte yrker og aktiviteter i samfunnet være forbeholdt homofile. De homoseksuelle burde arbeide med barn i barnehager, dra på telttur med speidere osv. For å minske faren for overgrep mot barn. Men hvis det motsatte er tilfelle, er det selvfølgelig omvendt.

Jeg har allerede i hovedteksten presentert mange uimotståelige bevis for at en homoseksuell har en større legning for å bli pedofil enn heteroseksuelle. Fakta er fakta, og burde ikke dekkes til i et forgjeves forsøk på å skjule sannheten, dersom vi snakker som intellektuelle, ærlige individer.

Her kommer enda en analyse fra en omfattende database. Selv om trenden er meget tydelig, unnlater den tydeligvis en del klare årsaker. Da pedofili fremdeles er straffbart, vet ikke ofrene hvor eller hvordan det skal meldes. Mørketallene er store. Og når en overgriper er tatt, er det ikke alltid mulig å fastlå hans (eller hennes – selv om det er i en mye mindre grad) seksuelle orientering. Spesielt i vårt samfunn av politisk korrekthet, blir ikke temaet alltid brakt på banen.

Verken menn eller kvinner har lov til å antaste gutter eller jenter. Så det er her fire kombinasjoner. To av de fire kombinasjoner av overgrep (kvinne utfører overgrep på en gutt og menn utfører overgrep på en jente) er heteroseksuelle i sin natur, og utføres derfor typisk av mennesker med heteroseksuell ”orientering”. På samme måte blir de to andre kombinasjoner (kvinne mot en jente og mann mot en gutt) utført av mennesker med homoseksuell orientering.

Så hva er det vanligste? Heteroseksuelle overgrep eller homoseksuelle overgrep? Et rimelig omfattende studie av dette emnet ble foretatt av U.S. Bureau of Justice (amerikanske justisdepartementet) – en statistikk i 2000 basert på data samlet inn mellom 1991 og 1996 i 12 amerikanske stater (Alabama, Colorado, Idoho, Illinois, Iowa, Massachusetts, Michigan, North Dakota, South Caroline, Utah, Vermont and Virginia). Disse statene var en del av NCVS – National Crime Victimization Survey (nasjonal tjeneste for kriminalitetsoffere) og en database kjent som NIBRS - National Incident-Based Reporting System (nasjonalt rapporteringssystem av hendelser). Navnet på undersøkelsen: ”Seksuelle overgrep mot unge barn rapportert til offentlige myndigheter: Karakteristikker av offer, gjerningsmenn og hendelser”. Undersøkelsen ble ledet av Dr. Howard Snyder og er vist i (ref.11). Det er også supplerende opplysninger (ref.12).    

Her er de tause tall i undersøkelsen:

1.  Av 57.762 overtredere, identifisert av sine ofre, er hovedtrekkene av type seksuelle overgrep følgende:
Voldtekt: 42%
anal voldtekt: 8%
seksuelt overgrep med gjenstander: 4%
seksuell beføling under tvang: 45%

2.  Nesten alle seksuelle overgripere, i anmeldelser gitt til offentlige myndigheter var menn (96%). La oss derfor ut fra rimelighetsbetraktning anta at de 4% kvinner hadde en lignende kategori som de 96% mennene. For menn er ”voldtekt” et heteroseksuelt overgrep og ”anal voldtekt” et homoseksuelt overgrep.

3.  Prosenttallene under punkt 1 er en kombinasjon av alle aldersgrupper. Men dersom vi kun betrakter tilfeller av seksuell overgrep med ofre under 18 år (overgrep mot barn), finner vi følgende tall (under fra punkt 1):
45.8% av alle tilfeller av ”voldtekter” kommer innenfor denne aldersgruppen. 78.8% av alle tilfeller av ”anale voldtekter” kommer innenfor denne aldersgruppen.
75.2% av alle tilfeller av ”seksuelt overgrep med gjenstander” kommer innenfor denne aldersgruppen. 83.8% av alle tilfeller av ” seksuell beføling under tvang” kommer innenfor denne aldersgruppen.

Legg merke til at hele 54,2% (=100%-45,8%) av alle tilfeller av voldtekter inntreffer på kvinner over 18 år, mens bare 21,2% (=100%-78,8%) av alle tilfeller av ”anale voldtekter” inntreffer på menn over 18 år. Dette reflekterer det faktum at kvinner fremdeles er utsatt for risikoen av voldtekter (en heteroseksuell handling) også etter at de er over 18 år, mens menn over 18 år er mer i stand til fysisk å forsvare seg selv mot overgrep i langt større grad.

4.  Ved å kombinere tallene fra punkt 1 med tallene fra punkt 3, finner vi følgende: 45.8% x 42% (fra punkt 1) = 19.2% tilfeller av alle seksuelle overgrep, er ”voldtekter” på kvinner under 18 år – utukt mot mindreårige 78.8% x 8% (fra punkt 1) = 6.3% tilfeller av seksuelle overgrep, er ”anale voldtekter” på gutter under 18 år - homoseksuelle overgrep. 75.2% x 4% = 3.0% tilfeller av seksuelle overgrep, er ”seksuelt overgrep med gjenstander” på enten gutter eller jenter under 18 år – enten homoseksuelle eller heteroseksuelle overgrep. 83.8% x 45% = 37.7% tilfeller av seksuelle overgrep, er ”seksuell beføling under tvang” på enten gutter eller jenter under 18 år – enten homoseksuelle eller heteroseksuelle overgrep. Ut fra den statistiske informasjonen som er presentert i denne rapporten er det ikke mulig å fastslå i hvor stor grad ”seksuelt overgrep med gjenstander” og ”seksuell beføling under tvang” er utført på jenter (heteroseksuell handling) eller gutter (homoseksuell handling).

Så la oss se hva vi har: 19,2% av alle seksuelle overgrep er definitivt heteroseksuelle overgrep og 6,3% av alle seksuelle overgrep er definitivt tilfeller av homoseksuelle overgrep mot mindreårige. Dette tilsvarer et forhold på 3:1 (=19,2/6,3), noe som betyr at 1 av 4 (25%) av alle tilfeller av pedofili (overgrep mot mindreårige) utføres av homoseksuelle og 75% utføres av heteroseksuelle. Mengdeforholdet mellom heteroseksuelle og homoseksuelle i befolkningen varierer i stor grad fra land til land og fra en tidsperiode av sivilisasjonen til en annen. Men den nevnte statistikken var basert på en tidsperiode fra 1991 til 1996 i 12 stater i USA. I denne tidsperioden er det hevdet at 2-3% av befolkningen var homoseksuelle. Hvis vi bruker et gjennomsnitt på 2,5%, finner vi at 25% av alle overgrep mot barn ble begått av den 2,5%-delen av befolkningen som er homoseksuelle. Dette er en overrepresentasjon med en faktor på 10.

Med andre ord: Ved å bruke denne form for metodikk, finner vi at ”et statistisk gjennomsnitt” av en homoseksuell person har 10 ganger større potensiale enn ”et statistisk gjennomsnitt” av en heteroseksuell person til å bli pedofil.

Som nevnt over er denne konklusjonen basert på en sammenligning av kriminelle handlinger av typen ”voldtekter” og ”anale voldtekter” under en periode på 6 år (1991-1996) i 12 stater i USA. Resultatet er på linje med det som er kommet fram i en rekke andre kilder. Sjekk eksempelvis en nylig utgitt rapport av Jon Dougherty under tittelen Pedofili – mer vanlig blant homofile” (ref.38),

Man må alltid vurdere hvor eksakte tallene er. Riktignok er tallene her basert på den database som er tilgjengelig og på den metode som er brukt. Men det faktum at homoseksuelle menn er mer troverdige (langt mer troverdige) til å begå pedofile overgrep enn heteroseksuelle menn er ubestridt. Bevisene er overveldende. Hvertfall seriøse og intellektuelle forskere vil kunne hevde dette.

Den her nevnte analysen, og andre lignende analyser, inneholder en rekke tall og statistikker. Tallene er gode for å demonstrere det brutale faktum. Men tallene kan ikke gjenspeile den enorme mengden av lidende mennesker som ligger bak. Den 7. februar 2005 ble den avsatte presten Paul Shanley dømt for overgrep mot barn under flere ti-år mens han var prest i den katolske kirke. Han vil bli dømt til livsvarig fengsel. Alle burde lese den historien (ref.39) og forstå den menneskelige lidelsen og ”det helvete på jord” som en av hans mange ofre måtte gå gjennom. Og om det mot offeret viste ved å stå frem som vitne da Stanleys endelig ble stilt til ansvar for sine handlinger.

I dag er det mange homofile grupper som driver lobbyvirksomhet for å senke ”den seksuelle lavalder” for homofile handlinger. Det er avslørende at vi aldri hører om en homofil gruppe som driver lobbyvirksomhet for å beskytte barn mot pedofili. Kun det motsatte! Det er sant at det også finnes heteroseksuelle pedofile. Syke mennesker. Men du vil ikke finne en heteroseksuell gruppe som åpent forsvarer en heteroseksuell pedofil handling slik den homoseksuelle NAMBLA - North American Man-Boy Love Association (Nordamerikanske mann-gutt kjærlighetsforening) gjør. Du vil heller ikke finne noen heteroseksuelle grupper som forsvarer å nedsette den seksuelle lavalder. Du vil heller ikke finn at det heteroseksuelle samfunn reiser til Thailand for å feire ”heteroseksuelle dager” slik de homofile feirer ”homodager” hvert år. Thailand – av alle steder – med sin store tilgjengelighet av barneprostitusjon.