Enige achtergrondinformatie voor niet-Zweedse lezers:

Ik ben in 2006 met deze website begonnen om mijn, op grote schaal onwetende, landgenoten hier in Zweden de nodige informatie te verstrekken (de oorspronkelijke Zweedse versie van deze website is www.amoso.se). Omdat ons prachtige land totaal overgeleverd is aan de verkeerde bedoelingen en leugens van de Zweedse homolobby (RFSL), voelde ik me verplicht mijn landgenoten hier in Zweden deelgenoot te maken van wat ik te weten ben gekomen uit mijn onderzoekingen. Nu, vele maanden later, is deze website (met voorbeelden uit de Zweedse cultuur, maatschappij en moraal) vertaald in uw eigen taal omdat mensen daar om gevraagd hebben.

Het doel van mijn website is louter en alleen om ouders en grootouders op de hoogte te brengen van de manieren waarop ze een eventuele homoseksuele toekomst bij hun kind kunnen helpen voorkomen. Als u al gekozen hebt voor een homoseksuele geaardheid, dan is deze website voor u niet van toepassing. Verlaat u in dat geval alstublieft deze site, om niet onthutst en in verwarring te raken.

Het doel is nooit geweest de boosheid op te wekken van de homoseksuele gemeenschap hier in Zweden, hoewel ik wel begrijp als ik terugkijk, waardoor dit een onbedoeld gevolg is geworden. Ik ontmasker immers alles over de homoseksuele levensstijl. Maar, hoe dan ook, voor alle ouders en vooral voor vaders is het nodig dat ze weten wat hier speelt. Zij moeten kunnen doen wat ze kunnen om homoseksualiteit te voorkomen bij hun kleintjes. Ze hebben er recht op dat te weten. Deze website ontmaskert de drie meest gangbare fabels over homoseksualiteit.

De voorbeelden komen dus voornamelijk uit ons eigen land. Als u niet wist hoe wijdverspreid en verheerlijkt de sodomitische levensstijl in Zweden is geworden, zou u mogelijk geschokt kunnen worden door de voorbeelden. U zult gaan begrijpen hoe Zweden voorop loopt in de wereld met haar acceptatie en verwelkoming van de uitbraak van homoseksualiteit. Een recent voorbeeld was het proces van voorganger Ǻke Green uit Borgholm, omdat hij gepredikt had over wat de bijbel zegt over homoseksualiteit, en andere seksuele zonden en perversies. Zweden is het enige land in de hele wereld dat verbiedt iets te zeggen – maakt niet uit welke religieuze achtergrond u hebt – dat ’respectloos’ (Zweeds: missaktning) is ten opzichte van homoseksuelen. Alle beschaafde landen hebben natuurlijk wetten die agressie en geweld tegen welke groep mensen dan ook, verbieden. Maar alleen ons land is zover gegaan elke verklaring die als ’respectloos’ naar homoseksuelen wordt beschouwd, te veroordelen. Voorganger Green is dus tot een gevangenisstraf veroordeeld door het Lager Gerechtshof in Kalmar (Zweeds: ”Kalmars Tingsrätt”). De wet was ook voor andere groepen bedoeld (etnische en religieuze groepen). In werkelijkheid is hij echter hoofdzakelijk toegepast ten bate van de homoseksuele agenda. Ons land wordt tegenwoordig bijvoorbeeld overspoeld door een nieuwe golf van antisemitisme (zie hieronder) evenals een overal opduikende respectloosheid ten opzichte van evangelische christenen, zonder dat een van deze groepen beschermd wordt. In werkelijkheid wordt de wet alleen toegepast ten behoeve van de homoseksuele gemeenschap. Er is tegenwoordig bijvoorbeeld een wijdverspreide houding van respectloosheid merkbaar ten opzichte van christenen en van Joden (voornamelijk door de Zweedse moskeeën). Op dit alles wordt de nieuwe wet in geen geval toegepast.

Voorafgaand aan de uitvaardiging van de nieuwe wet, maakte minister-president Göran Persson heel goed duidelijk, op 8 november 2002, dat onder de nieuwe wet, voorgangers niet langer toegestaan is vanaf de kansel of anderszins te prediken dat homoseksualiteit onnatuurlijk is (ref.27). Ondanks het feit dat dit zo in de bijbel staat.

Dit lijkt de denominatie van pinkstergemeentes helemaal niet geraakt te hebben gezien hun uitnodiging aan de minister-president om als gastspreker op te treden op hun jaarlijkse conferentie in de Filadelfia Kerk in Stockholm (ref.28). Daar stond hij dus een maand later op de kansel (4 december 2002). Het lijkt onwezenlijk, maar u leest het goed! De minister-president – die een maand tevoren nog te kennen had gegeven dat voorgangers (hangende de uitvaardiging van de wet) niet langer toegestaan was te preken over de onnatuurlijkheid van homoseksualiteit, en die er voor gezorgd had dat die wet erdoor kwam – werd hartelijk verwelkomd op de jaarlijkse conferentie van de pinkstergemeenten. Misschien heeft hier de hechte vriendschap tussen de minister-president en de leider van de Filadelfia Kerk in Stockholm (Hedin) een rol in gespeeld.

De rechtszaak van voorganger Åke Green
Onder deze nieuwe wetgeving - die verbood te verkondigen dat homoseksualiteit onnatuurlijk is kwam het dan ook niet als verrassing dat voorganger Green veroordeeld werd en een gevangenisstraf moest uitzitten omdat hij op 20 juli 2003 gepreekt had over wat de bijbel zegt over seksuele afwijkingen (www.akegreen.org). Zijn preek werd door de homolobby bestempeld als respectloos. De zaak van voorganger Green werd helemaal tot voor het hooggerechtshof gebracht. Het Hof oordeelde dat het waar was dat Green de Zweedse wet had overtreden en dat hij een gevangenisstraf verdiende. Het is geen geheim dat ze het geweldig zouden hebben gevonden als hij daadwerkelijk had moeten zitten, vooral omdat het hooggerechtshof er zwaar van verdacht wordt in ons land homoseksualiteit te bevoordelen, omdat een van haar leden zelfs om homoseksuele diensten had gevraagd en ervoor betaald had in Stockholm (Nr. 1), en de hoogste rechter dat gedrag zelfs verdedigd had. Tegelijkertijd echter besefte het Hof dat in andere Europese landen de twee doctrines van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie de buitengewone bescherming van homoseksuelen tegen ”respectloos gedrag tegenover hen” overtroeven. Het Hof wist heel goed dat wanneer voorganger Green veroordeeld zou worden, hij een beroep zou doen op op het Europese gerechtshof (de hoogste gerechtelijke instantie voor EU leden) en daarom hebben ze hem uit angst niet veroordeeld. Ze wisten maar al te goed dat Green het Europese gerechtshof achter zich zou krijgen. Deze situatie hebben ze duidelijk uitgelegd in hun ’verklaring van de zaak’ (ref. 29)

De voorzitter (Johan Munck) gaf in zijn commentaar op de beslissing te kennen dat het Zweedse hooggerechtshof had voorgesteld eerder voltrokken vonnissen van het Hof van de Europese Unie in Straatsburg, Frankrijk, te bestuderen. Hij zei: ,,als Ake Green veroordeeld was geworden voor belediging vanwege zijn preek, dan zou met alle waarschijnlijkheid Zweden op het matje zijn geroepen door het Europese Hof.” Meneer Munck gaf verder nog middels een interview met radio en TV te kennen dat het niet mogelijk is de wet zo toe te passen (bijvoorbeeld ’respectloos gedrag’ criminaliseren) ”als hij bedoeld was”, en daarmee verraadt hij dat hij de manier waarop de wet geschreven is afkeurt en de bedoeling die de wetgevers (parlement) ermee hadden. De Zweedse wet loopt niet in de pas met de internationale jurisprudentie. In hun schriftelijke verklaring van de zaak, bracht het hooggerechtshof door middel van een openbare bekendmaking via de media het volgende naar voren: ,,Gegeven de omstandigheden, vindt het hooggerechtshof het aannemelijk dat het Europese Hof – als dat hier een oordeel zou moeten vellen – het een schending zou vinden van de Europese Conventie’s als Ake Green veroordeeld zou worden om wat hij in zijn preek gezegd heeft.”

Aan het eind van deze schriftelijke verklaring van het Hof staat: ,,Onder dergelijke omstandigheden is het waarschijnlijk dat het Europese Hof van de Mensenrechten, zou concluderen, na de beperkingen onderzocht te hebben die op Green’s preekvrijheid over zijn ideeen vanuit de bijbel gelegd waren en die een schuldig bevinding ten gevolge zouden hebben, dat de beperking niet in verhouding is, en de Europese Conventie geweld zou aandoen ....... Met het oog op wat er gezegd is, zal de aanklacht tegen AG vervallen.” (Zaak gesloten.)

Met andere woorden: In andere landen dan Zweden, hebben homoseksuelen geen speciale rechten. Als u de hele bespreking van alle rechtszittingen omtrent de zaak Ake Green wilt volgen click here. Deze verklaring van ons hooggerechtshof bewijst dat we een unieke positie in de wereld innemen omdat alleen in Zweden de homoseksuele agenda belangrijker is dan de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van religie. Deze wet is nog steeds van kracht en een succesvol wapen tegen voorgangers die het gerechtelijke drama willen ontlopen dat voorganger Green overkomen is.  
Ironisch genoeg is nu de persoon die de aanklacht tegen pastor Green indiende, zelf in staat van beschuldiging is gesteld vanwege ernstige verduisteringspraktijken, en moet misschien een gevangenisstraf uitzitten.

De rol van RFSL
In ons land gaat de homolobby (homomaffia voor sommigen) tegenwoordig wreed tegen de bevolking tekeer middels haar belangrijkste organisatie de RFSL. De leider van de organisatie, meneer Sören Andersson, gaf zijn mening over mijn website in een interview voor een krant (Dagen) met de opmerking: ,,Ik kan niet begrijpen hoe iemand zo vol haat kan zijn”. Maar de heer Andersson moet begrijpen dat ouders er recht op hebben – als ze dat zouden willen – te kunnen vernemen hoe ze hun kinderen weg kunnen leiden van een homoseksuele geaardheid zodra ze in de puberteit komen. De heer Andersson mag met zijn hele organisatie dat recht niet aan ouders ontnemen, zelfs niet in Zweden. In ieder geval nu nog niet.

Een goed voorbeeld van de privileges van RFSL in onze huidige maatschappij, is de genereuze financiële ondersteuning die ze voor hun activiteiten van onze regering krijgen, inclusief een website die typisch homogedrag verheerlijkt en informatie verstrekt over de manier waarop je illegale drugs kunt gebruiken en een ”Anaal Handboek” over hoe je bezig kunt gaan – vanuit een algemene gezondheidsoogpunt – met gedrag dat grote gevaren met zich meebrengt. De pagina’s zijn zonder enige twijfel weerzinwekkend voor de meeste mensen.

Probeer je eens een jonge persoon voor te stellen, die verward is over zijn seksuele geaardheid, en die wordt geconfronteerd met de RFSL propaganda als onderdeel van het school programma. Hij komt thuis en bezoekt de RFSL website en komt dit materiaal tegen –betaald met geld van belastingbetalers – dat (hoewel weerzingwekkend voor de meeste mensen) erg pornografisch is voor een jonge jongen die al verward is. Het staat buiten kijf: de kwetsbare vaderloze jongens zijn degenen die het grootste gevaar lopen door deze verachtelijke propaganda. Hoe slecht kun je als persoon of organisatie zijn? En waarom laten wij dit als burgers gebeuren in ons land?     

De terughoudendheid van de meeste Zweden om tegen het kwaad op te staan

Je kunt niet anders dan jezelf afvragen: ,,Hoe heeft het zover kunnen komen?” Iemand heeft eens gezegd dat slechte mensen de overhand krijgen als goede mensen niets doen. In zijn boek “In Defense of Marriage” (Zweeds: “Försvara Äktenskapet”) behandelt Olof Djurfeldt de teloorgang van ons land en hoe het veranderd is in een poel van immoraliteit. In een van de hoofdstukken getiteld “Feelings Must Not Replace Arguments” (pagina 117) interviewt Djurfeldt Stefan Gustavsson, secretaris generaal van de Zweedse Evangelische Alliantie (Zw.: Svenska Evangeliska Alliansen). Hij stelt Gustavsson de vraag: “Vind u dat we tegenwoordig moeite hebben elkaar te zeggen: ’ik mag je wel als persoon, maar keur af wat je doet.’ ” Gustavsson antwoordt vanuit zijn christelijke achtergrond: “Ja, we vinden het steeds moeilijker een ander uit te dagen door te zeggen: ’Ik geloof dat je verkeerd bezig bent.’ Wij Zweden hebben het er misschien extra moeilijk mee om zoiets te zeggen vanwege onze neiging het compromis te zoeken. We ervaren kritiek vaak als afwijzing van de hele persoon.We moeten elkaar echter als mens kunnen accepteren in de zin van schepsels naar Gods beeld, en tegelijkertijd duidelijk zijn over wat een goede en gezonde levensstijl is.”

Daar gaat het precies om. Wij Zweden zijn zo bang om uit te komen voor wat we geloven en willen zo graag iedereen te vriend houden. We hebben in Zweden een bekend spreekwoord: "Bättre fly än illa fäkta" (Het is beter te vluchten dan te vechten). Hierin komt deze karaktertrek tot uiting. In een beroemd gedicht van de Zweedse dichter J.L. Runeberg, geeft een moeder haar zoon (Munther) instructie’s voordat hij in het leger gaat: "bättre fly än illa fäkta". Juist door deze karaktertek in onze nationale ziel is de tsunami van sodomie over ons prachtige land losgebarsten gedurende de afgelopen decennia en heeft de homomafia zich als een machtige groep in onze maatschappij kunnen vestigen. Er bestaat een ”Erfenis Fonds” ("Arvsfonden") dat de kampioen van de homolobby (RFSL) genereus financiert.

[Deze nationale karaktertrek heeft een belangrijke rol gespeeld in onze geschiedenis. Zweden heeft daardoor bijvoorbeeld in 1941 – toen Nazi Duitsland om steun vroeg bij de bezetting van Noorwegen – daar meteen in bewilligd (zie ref. 30; “Why did Germany not Invade Sweden in World War 2?”) en het verklaart waarom wij als ”Arische” natie het leger van Hitler bleven voorzien van hard staal uit onze mijnen in Gällivare in noord-Zweden via de haven in Narvik, Noorwegen. Dit gebeurde allemaal terwijl de rest van Europa lag te bloeden onder de ijzeren vuist van Hitler.

Maar toen de oorlog gevorderd was en het duidelijk werd dat Hitler verslagen zou worden, draaiden we om als een blad aan de boom en lieten we piloten van de geallieerden, noodlandingen maken in zuid-Zweden, toen ze op de terugweg naar Engeland waren, na bommen te hebben geworpen op Duitsland. Een andere reden voor onze collaboratie met Duitsland bij de bezetting van Noorwegen kan zijn geweest dat zoveel officieren in onze gewapende strijdmachten eigenlijk antisemitisch waren. Na de oorlog werd de schoolkinderen (ik was daar een van) verteld dat wij door onze ’politiek van neutraliteit’ gespaard waren gebleven voor de vernietiging van de oorlog. Welke neutraliteit?

Terzijde: Antisemitisme komt tegenwoordig weer op, in Zweedse moskeeën. De overgebleven Joden in Zweden krijgen schijnbaar niet dezelfde bescherming tegen ”respectloos gedrag” als de homoseksuelen. Zelfs de regering lijkt meer en meer anti-Israel en pro-moslim te worden. Bijvoorbeeld: de regering heeft in april 2006 plotseling een Joint Airforce oefening in Italie met andere landen afgelast (ref. 31) toen men hoorde dat Israel een van de deelnemende landen was. In dezelfde maand werden de leiders van de terreurorganisatie Hamas uitgenodigd in ons land (ref. 32) . Dat was niet gedaan door de regering, maar door anti-Israel groepen in Zweden. Misschien is dit heel berekenend met het oog op eventuele posities onder moslims, vooruitlopend op de dag dat Zweden een land zal zijn met een moslimmeerderheid.

Maar, zoals zo vaak gebeurd, zijn er altijd nog mensen en groepen in ons land die durven op te staan tegen de algemene tendens om homoseksualiteit te accepteren in onze maatschappij. We hebben hierboven de zaak van Pastor Ake Green genoemd. Een ander voorbeeld is de evangelische Jeruzalem-kerk. Deze gemeenschap bestaat uit immigranten die voornamelijk uit Ethiopie komen. Op hun website http://www.j-e-c.org/faceliftup2/main_Swe.html hebben ze een ’manifestatie voor vrije meningsuiting en voor steun aan voorganger Ake Green’. Ze namen ook in groten getale deel aan een protestmars ter ondersteuning van voorganger Green in verband met zijn hoger beroep op het Appellate Hof.  

De Zweedse homomaffia en voorbeelden van haar werkwijze
Nog een moedige Zweed durfde een website te maken die de homoseksuele levensstijl ontmaskert. Net zoiets als de website die u nu leest. De domein-eigenaar moest echter de site sluiten, omdat hij en zijn zakenpartners en klanten werden lastiggevallen door de homolobby. In traditionele maffiastijl door middel van intimidatie door de homomaffia, wilden zijn klanten niet langer (of zullen we zeggen, durfden zijn klanten niet langer) zaken met hem te doen. Is het dan een wonder dat onze carrièremannen en -vrouwen, die status en positie hebben verworven in de professionele- en zakenwereld, bang zijn hun mening te uiten? In een artikel in The World Today (Zw.: “Världen idag”) van 29 mei 2006 staat (gedeeltelijk):

”Een telefoontje dat hij thuis om 1 uur ’s nachts had gekregen, is gerapporteerd aan de politie. ’We weten wie je bent. Jij en je gezin gaan problemen krijgen .. we zullen je klanten inlichten over wie je bent ... We weten wie je bent ...iedereen zal je haten ... je zult eronder lijden als je bekend wordt gemaakt’ zei de persoon volgens het politierapport. ’De politie heeft de zaak laten rusten bij gebrek aan verdere aanwijzingen’, zuchtte hij.
De man kon zijn ogen nauwelijks geloven toen hij op een dag ontdekte dat er een onbekende auto voor zijn huis stond. Door het omlaag gedraaide raampje, zag hij een mobiele telefoon die op zijn huis gericht was. ’Ik begreep dat iemand foto’s aan het maken was van mijn huis, en ik rende naar buiten en kon nog net het nummerbord op de auto lezen, een blauwe Toyota. Ik nam contact op met de autoregistratie inventaris en kwam erachter dat de auto toebehoorde aan de vrouw van een bekende homo activist en voormalig politicus,’ zei hij.

De foto’s van zijn huis met straatnummer verschenen al spoedig op de homepage van de man op het internet. Dezelfde foto’s verschenen ook op de homepage van een man die een TT journalist is. [TT is de naam van een afdeling bij van Zweedse radio]. Op zijn website hadden ze gedetailleerde informatie gezet over zijn woonplaats, de naam van de man en zijn vrouw, en een link naar een foto van hem.

‘Ik vroeg me af of er iemand in de struiken zat naast mijn huis die mijn kinderen opwachtte als ze naar school gingen, of die me zat te bespionneren. Dit heet lastig vallen en valt onder vervolging’, zei hij, in het bijzonder verontwaardigd over de activiteiten van de TT journalist. ’Het is een serieuze zaak als een verslaggever, die verondersteld wordt betrouwbaar te zijn, in zijn vrije tijd mij en mijn gezin komt lastig vallen.’

De zakenman beweert dat de onkritische houding van de massamedia tegenover de homo-agenda de oorzaak hiervan is geweest. ,,Voor hen wordt altijd een rode loper uitgelegd en ze worden nooit bekritiseerd door de massamedia. Degenen die me hebben lastiggevallen weten dat ze dat gewoon doen kunnen zonder gevolgen’. Onder degenen die in contact kwamen met de zakenman bevond zich een priester, die te kennen gaf: ’dit was niet goed voor zijn business.’

De homepage waarop belangrijke feiten over de homoseksuele levensstijl gepubliceerd waren, is opgeheven sinds de afgelopen herfst. De mensen achter deze haatcampagne hebben hun zin gekregen.”

Als we dit voorbeeld tot ons door laten dringen, kunnen we gemakkelijk begrijpen waarom wij, Zweden, zo bang zijn om op te staan tegen de kwade machten achter homoseksualiteit, ondanks het feit dat het een gezonde en natuurlijke levensstijl kapot maakt van zoveel kinderen en jonge mensen. Wie wil er nu zijn business op het spel zetten, of zijn carri
ère en positie in de maatschappij? En dan heb ik het nog niet over de fysieke veiligheid van iemands vrouw en kinderen. Het is zoveel gemakkelijker om de zaak gewoon te negeren. Ook voorgangers willen maar al te vaak populair zijn bij zoveel mogelijk mensen.


Vergeleken met de zakenman die ik hierboven beschreef, en die een succelvol bedrijf verloor, is de vergelding die ikzelf heb meegemaakt relatief klein, hoewel ook ik en mijn gezin van tijd tot tijd dreigementen tegen ons leven geuit krijgen. Tijdens onze rondreis door Zweden in 2006, toen we deze website introduceerden, werden we verschillende keren lastiggevallen door de homomaffia, en we moesten kogelvrije vesten dragen. We hebben ook verscheidene programmapunten moeten afgelasten. U kunt hierover lezen in de link onder de titel ”homomaffia” in de horizontale menubalk bovenaan. Aangaande deze aanvallen en voortdurende bedreigingen kreeg ik een interessante e-mail van een bezorgde man. Er staat in (naam van de afzender is weggelaten):

(???? schrijft):
“I happed to come upon your website via afa. I have had certain positive feelings for afa since they oppose neo-Nazis. But they seem to use violence for other things as well. I’m ashamed when I read what they have done against you. And a thought: Why don’t they crash the windows of our mosques? The Muslims are not very friendly either… the death sentence in countries in the Muslim world. I’ll now read more on your website. Maybe I can contribute something. I’ll get back to you. Kind regards,
Signed ???” (ik kwam op uw website via afa. Ik heb positieve gevoelens voor afa omdat ze tegen neo-Nazi’s zijn. Maar ook zij gebruiken dus geweld. Ik schaam me als ik lees wat ze u hebben aangedaan. En een gedachte: waarom saan ze geen ruit in een van de moskeeen? De moslims zijn ook niet zo vriendelijk ...de doodstraf in landen in de moslimwereld. Ik ga nu verder uw website lezen. Misschien kan ik iets bijdragen. Ik kom bij u terug. Vriendelijke groet, getekend ????”)

Ik wil de bezoeker antwoorden: De afa en vele gelijksoortige onparlementaire groepen (over de hele wereld) hebben democratische principes overboord gegooid. Ze volgen alleen hun eigen regels. Het zijn jongens en mannen die snakken naar macht zonder dat ze leiderscapaciteiten hebben en vaak ook weinig hersens. Ze fantaseren over het hebben van macht en autoriteit door andere mensen te terroriseren. Ze bewegen zich onder namen als Neo Nazi’s, afa etc. maar het is dezelfde soort mensen. Ik wil daaraan toevoegen dat de voorzitter van de RFSL S
ören Andersson over mij gezegd heeft in een dagblad (Dagen) dat ”het vreselijk is als een persoon zoveel haat met zich meedraagt”. Maar hij beweerde ook dat de RFSL zich distantieert van de aanvallen op ons (wat vriendelijk lijkt) hoewel hij ’de actie’s kon begrijpen’; een opmerking die duidelijk zijn verwerping van geweld afzwakt, en die mensen als de afa lijkt te steunen in hun terroristische actie’s. Om onze wankele democratie te kunnen behouden en de homomaffia te kunnen oprollen is het belangrijk dat mensen in leiderschapsposities op alle mogelijke manieren een stevig standpunt innemen tegen beledigingen, geweld en intimidatie. Natuurlijk kan geen enkele organisatie altijd de handelingen van al haar leden beinvloeden. Maar sommige gebeurtenissen kunnen beinvloed worden. Het is bijvoorbeeld aannemelijk om te veronderstellen dat RFSL enige invloed op het Pride Festival in Stockholm heeft gehad. Hoe kan het bestaan dat ze een excessieve gebeurtenis hebben toegelaten die bezoekers aanmoedigde dartpijltjes te gooien naar foto’s van de ’homofoben’ Ulf Ekman, Alf Svensson en de paus? Als dat niet beledigend is wat is het dan wel? De paus krijgt natuurlijk steeds fysieke bescherming , maar hoe moeten die andere mannen zich hebben gevoeld?

Nog een enkele opmerking over de reactie van de homolobby ten aanzien van deze website. Veel daarvan heeft te maken met wat beschouwd wordt als ’typisch’ of ’doorsnee’ gedrag in de homoseksuele gemeenschap. Neem bijvoorbeeld de wijdverbreide praktijk van anale gemeenschap onder mannen. Het is ’maar’ tweederde deel van alle homoseksuele mannen dat dit praktiseert. Maar het is nog steeds een meerderheid en daarom een reden voor de RFSL om een ”Anaal Handboek” als centraal gedeelte van hun website te publiceren. De website legt niet alleen uit hoe je het beste anale seks kunt bedrijven, maar rijkt ook andere praktijken aan zoals ”rimming”en ”fisting”. Welnu, onder ongeveer eenderde van de homoseksuele mannen, die nog geen anale seks bedrijven – sommigen daarvan vinden het misschien zelfs weerzinwekkend – bestaat er, begrijpelijk, een wrok over het feit dat andere mensen er misschien van uitgaan dat zij ook aan dergelijke praktijken meedoen. In de presentatie op deze website echter, zou het niet eerlijk zijn tegenover ouders, als we ze niet op de hoogte zouden brengen van de praktijken die door de meerderheid van de homoseksuelen worden uitgevoerd. Ik geloof, dat als ouders werkelijk begrijpen hoeveel gevaar het gedrag van homoseksuelen met zich meebrengt, ze meer willen doen om hun zoon te helpen zijn mannelijkheid te ontwikkelen. Een soortgelijke situatie, maar in nog grotere proporties, bestaat er over het onderwerp pedofilie onder homoseksuele mannen. Er bestaat overweldigend bewijs voor dat een homoseksuele man eerder pedofiel wordt dan een heteroseksuele man. Maar de doorsnee homoseksueel is geen pedofiel. Helemaal niet. Velen van hen gruwen waarschijnlijk van pedofilie. Voor hen betekent het deel uit maken van een groep (homoseksuele mannen) die een hogere ’risico factor’ heeft ten aanzien van pedofilie begrijpelijkerwijs niets goeds. Toch is dit ook een onderwerp dat aangesproken moet worden om dezelfde redenen. Om dit onbesproken te laten zou ouders geen enkele dienst bewijzen.


Hoe kun je voorkomen dat dezelfde aanval van sodomie in jouw land gaat plaatsvinden?

Het hoofddoel van deze website is ouders en grootouders informeren over hoe ze kunnen voorkomen dat hun kind homoseksueel wordt. Maar als u leest over de verachtelijke ontwikkeling in ons land en hoe de homolobby zijn privileges heeft verkregen, zou u zichzelf kunnen afvragen: ,,Wat kan ik doen om te voorkomen dat dezelfde ontwikkeling gaat plaatsvinden in mijn eigen land?” Mag ik u twee suggesties doen:
1. Geef informatie door over dit onderwerp aan mensen in uw eigen gemeenschap en uw eigen land. Er zijn genoeg goede websites op het internet die over dit onderwerp gaan. Ik vraag geen geld voor mijn website (hoewel sommige mensen dat hebben aangeboden). Als u de middelen hebt kunt u de informatie verspreiden door advertenties te plaatsen in uw plaatselijke blaadje en op nog heel wat andere manieren.

2. Boycot Zweedse producten. Vooral van die bedrijven (zoals Scandinavian Airlines System, SAS) die de hoofdsponsoren zijn geweest voor de beruchte jaarlijkse homoseksuele extravagantie in Stockholm, die ”The Pride Festival” genoemd wordt.